Vrienden van Middenduin                                  

Overveen natuurlijk mooi !!!                                                                                                       

Bestemming PWN terrein.

Het PWN-terrein is onderdeel van het Nationale Park Zuid-Kennemerland.
De ontwikkelingen op het PWN terrein zijn van belang voor dit mooie en kwetsbare gebied in de Kennemerduinen. Niet in de laatste plaats voor de vele bezoekers, die hier dagelijks genieten.
Middenduin kent een lange historie en heeft grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde.
Het college van B&W van Bloemendaal heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Een goede informatie voorziening is hierbij belangrijk.

De toekomst van het PWN terrein heeft een hele voorgeschiedenis zie: 

http://www.indymedia.nl/node/10059


http://www.ravagedigitaal.org/2012nieuws/189/tekst.php


De Provincie Noord-Holland heeft bij de toekomst plannen ook een belangrijke rol, lees de samenvatting van de voorgeschiedenis:

Voorgeschiedenis verkoop grond PWN terrein Provincie Noord-Holland
Nota PS-cie. WAMEN, 2008-02-18.pdf (30.96KB)
Voorgeschiedenis verkoop grond PWN terrein Provincie Noord-Holland
Nota PS-cie. WAMEN, 2008-02-18.pdf (30.96KB)

 


In 2012 heeft de gemeente de Structuurvisie Bloemendaal vastgesteld. Zie: http://www.bloemendaal.nl/fileadmin/contentbeheerders/II-Bouwen_en_wonen/Bloemendaal_in_ontwikkeling/structuurvisie/Structuurvisie_Bloemendaal_-_incl._aanvulling_woningbouwbeleid__2010023629_.pdf

2013 B&W sluiten een samenwerkingsovereenkomst met Cobraspen om een Stedenbouwkundig programma van eisen op te stellen

2013 Een stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) wordt opgesteld onder regie van wethouder Kokke (gemeente Bloemendaal) en dhr L.H.Prins (grondeigenaar/ontwikkelaar) voor rekening van Cobraspen

2014-01-08 B&W stellen SPVE vast: wethouder Kokke  maakt melding van dit voornemen bij de mededelingen in de raad van 23-01-2014

2014-02-13 op verzoek van het CDA geagendeerd voor de cie Grondgebied :omwonenden hebben inspraak reactie gegeven en onjuistheden in SPVE gesignaleerd

2014-02-18 agendapunt besproken: het is ter informatie geagendeerd: geen ruimte voor amendering of accoordering:  PvdA merkt op dat het vreemd is, dat een dergelijk stuk niet door de raad wordt vastgesteld

2014-03-13 Verkiezingsavond gemeenteraad Overveen:   Alle politieke partijen willen visies na de verkiezing opnieuw op de agenda en vinden dat omwonenden en belanghebbenden nadrukkelijker erbij betrokken moeten worden. Peter Boeijink (VVD) bevestigt, dat de ondergrondse kelders in het bouwvlak op het PWN terrein niet meetellen. Hij verwijst naar standpunt van VVD sinds 2007.

2014-04-08 Cie grondgebied:  Wethouder Kokke  concludeert n.a.v. vragen van mw Albertine Zoetmulder-Sanders (VVD):

- dat er bovengronds niet meer mag komen dan de thans zichtbare bebouwing

- dat de ondergrondse bebouwing kan blijven bestaan

- de raad op grond van een plan van de eigenaar/ontwikkelaar een uitspraak kan doen over   eventuele functiewijziging

2014-11-12 informatieavond met presentatie van 2 modellen

2014-12-01 besloten presentatie door Cobraspen  voor gemeenteraadsleden

2014-12-09 Commissie Grondgebied: raadsleden willen niet ingaan op het verzoek van Andre Burger (CDA) om in het openbaar op de presentatie van 1 december 2014  te reageren.

2015-04-14 In de Commissie Grondgebied is bepleit om een visie voor het Brouwerskolkgebied te maken zodat de waardevolle elementen behouden blijven.

2015-04-30  Donderdagavond 30 april stond een motie van CDA, GL en HvB op de agenda van de gemeenteraad,  waarin de gemeenteraad aan B&W vraagt om integrale beoordeling van ontwikkelingen in het Brouwerskolkgebied. De motie is besproken in het 2e deel van de vergadering op 28 mei. Daarin is benadrukt dat burgerparticipatie vóór de besluitvorming essentieel is. De voorliggende motie is ingetrokken en raadsleden beraden zich op een nieuwe motie.

2015-06-09   Op 9 juni j.l. heeft Cobraspen in de commissie Grondgebied  twee voorontwerpen voor een stedenbouwkundig plan gepresenteerd uitsluitend ter informatie. In beide varianten wil Cobraspen een groter bouwvolume realiseren dan de nu zichtbare bovengrondse bebouwing. De wethouder heeft aangedrongen op een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden. Alle reacties kunnen in het najaar betrokken worden bij de bespreking van de voorontwerpen in de commissie Grondgebied. De wethouder heeft aangegeven, dat B&W van plan is om in november een standpunt te bepalen.

2015-07-10 Cobraspen heeft laten weten dat ze geen informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden en belangstellenden zal organiseren. De 2 gepresenteerde varianten zijn op een website gezet. Zie http://reinwaterpark.nl/. We vinden dit een slechte vorm van planvorming en burgerparticipatie. Er zijn nog veel opmerkingen en vragen. Ook eerdere vragen en opmerkingen aan Cobraspen zijn niet beantwoord. We willen  niet gedwongen worden tot een keuze zolang er geen kwalitatief hoogwaardig plan is, zoals de eis van de gemeente is. De variant "leisure" leidt tot onaanvaardbare overlast en verstoring in dit mooie gebied. De variant wonen zal ingrijpend aangepast moeten worden tot de omvang van het huidige bovengrondse bouwvolume en zoveel mogelijk hergebruik van de bestaand bebouwing.

2015-09-08 Cie Grondgebied: naar aanleiding van vragen van de CDA fractie antwoordt wethouder Kruijswijk, dat hij wil zien op welke wijze de projectontwikkelaar de plannen bijstelt op basis van reacties en de gebiedsanalyse, die door de Vrienden van Middenduin is gepresenteerd. Mogelijk komt het dit jaar niet meer tot besluitvorming, zeker niet wanneer B&W niet tot een positief advies komt. 
Vanuit de fracties van CDA en GL wordt aangedrongen op meer regie bij de planvorming door de gemeente.

2015-10-13 Cie Grondgebied. De stichting Vrienden van Middenduin hebben met de aanbieding van de brochure met de gebiedsanalyse het verzoek aan de gemeenteraad gedaan om op hoofdlijnen toetsingscriteria voor een plan vast te stellen. Hiermee kunnen de hoofdzaken voor het behoud van het cultuurhistorisch complex op het PWN-terrein veilig gesteld worden. De tekst kunt u hier lezen:

aanbieding en verzoek aan de raadsleden
aanbieding brochure PWN-terrein 20151013.Cie Grondgebied.pdf (240.45KB)
aanbieding en verzoek aan de raadsleden
aanbieding brochure PWN-terrein 20151013.Cie Grondgebied.pdf (240.45KB)

 

2015-11-10 Cie Grondgebied. gemeente meldt bij projecten: In  oktober is de stuurgroep bijeen geweest. Afgesproken is, dat Cobraspen de ingekomen reacties verwerkt. Met de beoordeling van het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan is de gemeente gestart. Er wordt een voorstel voor een raadsbesluit opgesteld. Behandeling in de raad mogelijk februari 2016. 

2015-12-08 Cie Grondgebied. Naar aanleiding van het projectenoverzicht informeren CDA en GL naar de ambitie van wethouder Kruijswijk om de gebiedsanalyse, die is aangeboden door de Vrienden van Middenduin, nadrukkelijk bij de planvorming te betrekken. Desgevraagd antwoordt de wethouder, dat hij het een uitdaging vindt om zowel de natuur als het monumentale waterwincomplex te behouden.

2016-01-12 uit het projecten overzicht van de gemeente: In oktober 2015 is de stuurgroep bijeen geweest. Afgesproken is, dat Cobraspen het Voorlopig Stedenbouwkundig Plan aanbiedt aan de gemeente voor besluitvorming. De gemeente zal het plan beoordelen en een voorstel maken voor de raad van maart 2016.

 

2016-01-19 De Stichting Vrienden van Middenduin vraagt de gemeenteraad om het behoud van de bijzondere waarden van het PWN-terrein - als onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland- als toetsingscriteria voor de planvorming vast te stellen. Een overeenkomstig verzoek is ook aan B&W gestuurd.

 

Raadsadres ondersteund door Comité van Aanbeveling
Toetsingscriteria Planvorming
Raadsadres behoud kwaliteit PWN-terrein.pdf (2.61MB)
Raadsadres ondersteund door Comité van Aanbeveling
Toetsingscriteria Planvorming
Raadsadres behoud kwaliteit PWN-terrein.pdf (2.61MB)

 

 

 

 

 

 

 

2016-02-09 Besluitenlijst B&W

Het college besluit in te stemmen met:
- de Beoordeling Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan Reinwaterpark
- het Raadsvoorstel en aan te bieden aan de raad.

 

2016-03-15 Commissie Grondgebied

Bespreking oordeel gemeente over de plannen die Cobraspen in juni 2015 heeft gepresenteerd onder de naam Reinwaterpark. Agenda zie:
http: //gemeenteraad. bloemendaal. nl/Vergaderingen/Commissie-Gro ndgebied/2016/15-maart/20:00/

De commissie grondgebied heeft uitgebreid aandacht besteed aan het agendapunt Reinwaterpark. De commissie stemt overeenkomstig het voorstel van B&W niet in met het voorontwerp stedenbouwkundig plan en neemt met waardering kennis van de beoordeling. Er is breed draagvlak voor de functie wonen als hoofdbestemming wonen. De raad wil, dat de reacties van betrokkenen bij de plannen serieus genomen worden en vraagt de wethouder hier het voortouw voor te nemen.

De gemeenteraadsleden Burger en Schell beraden zich hoe het planproces beter vorm kan krijgen om tot een gedragen plan te komen. Gelet de onvoldoende kwaliteit van het voorontwerp stedenbouwkundig plan is er grote twijfel of er al een definitief ontwerp stedenbouwkundig plan opgesteld kan worden.

 

2016-03-30 Vergadering gemeenteraad

Op de agenda staat het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan reinwaterpark, zie https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Raad/2016/30-maart/20:00/

 

2016-03-30 Alle fracties stemmen in met de woonfunctie.
De gemeenteraad heeft het voorstel van B&W over het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan besproken aan de hand van bijgevoegde motie.

Deze motie geeft aan, dat in het vervolgproces alle belanghebbenden beter betrokken moeten worden: niet alleen een mening vragen maar laten participeren bij de planvorming.

Bovendien wordt het college opgedragen, om na afronding van de vervolg onderzoeken meetbare randvoorwaarden te formuleren voor de verdere uitwerking richting Definitief Stedenbouwkundig Plan. De raad ziet graag tussentijds terugkoppeling van de resultaten.

Meerdere fracties vonden de kwaliteit van het voorontwerp onvoldoende om nu al groen licht te geven voor de volgende fase van een definitief ontwerp.

Het voorstel van B&W is met bijgevoegd amendement aangenomen met steun van PvdA, CDA, VVD, GL en D66.

 

2016-04-12 projecten overzicht van de gemeente: "In april zal contact gelegd worden met de ontwikkelaar om het verdere proces en aanpak te bespreken".

2016-05-10 projectenoverzicht van de gemeente: "In mei zal ambtelijk overleg plaatsvinden met de ontwikkelaar over de aanpak van het verdere proces. Vervolgens wordt een stuurgroep ingepland."

2016-09-13 projecten overzicht gemeente: " Het raadsvoorstel is met amendement vastgesteld in maart 2016. Op 22 mei 2016 vond een stuurgroep plaats. Er zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren onderzoeken, de participatie en het vervolg van het proces. Na de zomer wordt gestart met het participatietraject. Hiervoor is door Cobraspen een externe ingeschakeld, Carlinde Adriaanse. Zij zal ook raadsleden benaderen over het traject. Er wordt toegewerkt naar vaststellen van het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan begin 2017."

2016-12-13 projectenoverzicht gemeente: "het raadsvoorstel is met amendement vastgesteld in maart 2016. Op 22 mei 2016 vond een stuurgroep plaats. Er zijn afspraken gemaakt over de uit te voeren onderzoeken, de participatie en het vervolg van het proces. Na de zomer is gestart met de onderzoeken. Tevens is gestart met het participatietraject. Hiervoor is door Cobraspen een externe ingeschakeld, Carlinde Adriaanse. Er wordt toegewerkt naar het vaststellen van het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan begin 2017. De samenwerkingsovereenkomst met Cobraspen is verlengd t/m juni 2017. Op 29 november 2016 vond een bewonersbijeenkomst (met ca. 20 bewoners) plaats in het voormalige pompgebouw op het terrein."

2017-01-10 projecten overzicht gemeente: " De samenwerkingsovereenkomst met Cobraspen is verlengd t/m juni 2017. Op 29 november 2016 en 4 januari 2017 vonden bewonersbijeenkomsten (met ca. 20 bewoners) plaats. Nog 2 a 3 bijeenkomsten zullen volgen om te komen tot een gedragen ontwerp Stedenbouwkundigplan. Er wordt door de ontwikkelaar naar gestreefd om een Stedenbouwkundigplan  in de loop van het tweede kwartaal;2017 voor te kunnen leggen aan de commissie en de raad. 

2017-03-24 projecten overzicht gemeente: " Op 6 april 2017 is de volgende participatiebijeenkomst gepland..."

2017-09-19 de projectontwikkelaar heeft weer een VOSP bij de gemeente ingediend. De participatiebijeenkomsten hebben niet geleid tot een plan waar deelnemers vertrouwen in hebben, beluister agendapunt stand van zaken projecten: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2017/19-september/20:00

B&W zullen het plan beoordelen en op zijn vroegst in december 2017 met de raad bespreken.

2017-11-11 De gemeente laat weten dat het participatieproces geen breed gedragen plan heeft opgeleverd. In overleg met de projectontwikkelaar wordt op 11 januari 2018 een beeldvormende informatie avond gehouden. Cobraspen zal haar plan toelichten en de betrokkenen kunnen hun visie toelichten. (de gemeente wil 3 stappen volgen: beeldvormende avond--oordeelsvorming in vergadering Commissie Grondgebied--besluitvorming in vergadering gemeenteraad).

2017-12-04 De gemeente verzoekt een tabel in te vullen voor de beoordeling van het VOSP

2017-12-22 Gemeente stelt de beeldvormende avond van 11 januari 2018 uit. "Reden daarvoor is dat er meer tijd nodig is om de beeldvormende avond voor te bereiden en de opbrengst van het participatietraject goed af te stemmen. Het gevoel bestaat dat er na een betere voorbereiding een kwalitatief beter besluit kan worden genomen."

2018-02-12 Voorafgaand aan de beeldvormende avond houdt Cobraspen een besloten bijeenkomst voor raadsleden.

2018-02-15 Beeldvormende avond over het VOSP2017

2018-02-20 Commissie Grondgebied 19.30 VOSP2017 mening vormend bij punt 6. Met deze link kunt u de vergadering terugluisteren: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Vergaderingen/Commissie-Grondgebied/2018/20-februari/20:00


2018-03-08 Vergadering van de Gemeenteraad o.a. over het VOSP2017 bij punt 12

De gemeenteraad heeft in meerderheid een inconsistent besluit genomen om in te
stemmen met de ideeën van projectontwikkelaar Cobraspen, zij het met een aantal amendementen.
De fracties van Groen Links en Liberaal Bloemendaal en  VVD-fractievoorzitter Martijn Bolkestein hebben niet ingestemd met het VOSP overeenkomstig de eerdere uitgangspunten van de raad en de beleidslijnen van de structuurvisie van Bloemendaal en nota ontwikkelperspectief Binnenduinrand.

2018-08-08 Wethouder informeert de raad over continuering gebruik PWN-terrein als bedrijfsterrein voor de drinkwatervoorziening en natuurbeheer.


 

 

2018-08-31 PWN informeert raad en B&W over noodzaak gebruik bedrijfsterrein aan de Zeeweg

 

 

 

2018-09-11 projectenoverzicht gemeente: " Plan werd besproken in de beeldvormende avond van 15 februari 2018. In de raad van februari 2018 is het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan geamendeerd vastgesteld.  PWN en Cobraspen hebben beide hun blik gegeven over de uitleg van het begrip eeuwig durende erfpacht. Bij raadsbehandeling van het Definitief Ontwerp Stedenbouwkundigplan in februari 2019 zal Cobraspen conform raadsbesluit van februari 2018 duidelijkheid geven over de eigendomssituatie."

2018-12-13 De gemeenteraad vraagt bij motie van CDA, D66 en GL om de activiteiten voor het maken van het DOSP op te schorten tot er een uitspraak is van de rechter dan wel een schikkingsovereenkomst tussen PWN en Cobraspen. 
De motie is aangenomen met alleen HvB tegen. 

2019-01-15 projectenoverzicht gemeente: "Reinwaterpark: In de raad van december 2018 heeft de raad een motie aangenomen welke college oproept werkzaamheden te staken zolang de discussie tussen initiatiefnemer en PWN niet beslecht is. PWN heeft daarna een planvisie afgeven."

2021-06-23 Cobraspen heeft PWN in 2018 het eeuwigdurende erfpachtrecht voor het grondgebied van het PWN terrein Overveen opgezegd. Hiermee wilde Cobraspen de weg vrij maken om de eigen projecten (woningbouw) te ontwikkelen. Omdat beide partijen er niet uit kwamen heeft Cobraspen de rechter om een uitspraak gevraagd. Dit is in mei 2021 voor de rechter geweest. Op 23 juni 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. 

De rechter heeft de eis van Cobraspen, te weten het opzeggen van de erfpacht, afgewezen.
Het vonnis van de rechtbank bevestigt nogmaals dat PWN het eeuwigdurende erfpachtrecht heeft voor dit terrein.
Het is bovendien uitsluitend aan PWN om te bepalen dat zij het terrein nodig heeft.


2023-09-30 PWN moet de leveringszekerheid van drinkwater waarborgen. Meer informatie hierover staat op de website van PWN. Zie  https://www.pwn.nl/de-uitdagingen-van-pwn?utm_source=homepage&utm_id=leveringszekerheid

De mogelijkheden om in Overveen ook weer drinkwater te gaan produceren worden uitgebreid onderzocht. In deze flyer leest u meer hierover. 2024-04-09 Arrest van het Gerechtshof Amsterdam inzake beroep van Cobraspen tegen de uitspraken van de rechtbank Haarlem waarin is geoordeeld dat de opzeggingen van het erfpachtrecht in 2006 (door Raaks Centre) en 2018 (door Cobraspen) aan PWN niet rechtsgeldig zijn. (Zaaknrs 200.025.414/01 en 200.306.393/01)

Het Gerechtshof stelt vast dat :

-PWN (nog steeds) het terrein gebruikt voor haar activiteiten ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening,

- Gedeeltelijke opzegging door terreindeling niet mogelijk is,

- Er geen ernstige tekortkomingen van PWN zijn, die een opzegging rechtvaardigen,

- Er geen onvoorziene omstandigheden zijn, die een opzegging rechtvaardigen,

- PWN geen misbruik maakt van haar recht: er zijn geen schriftelijke toezeggingen van PWN dat de activiteiten voor de drinkwatervoorziening zijn beëindigd: het heeft er alle schijn van dat zich bij PWN voortschrijdend inzicht heeft voorgedaan en dat PWN aanvankelijk wel bereid was, mits tegen een voor haar aanvaardbare prijs, haar erfpachtrecht op te geven en haar activiteiten te verplaatsen.
Het feit dat PWN destijds niet de door Cobraspen c.s. geboden prijs heeft willen aanvaarden, levert evenmin misbruik van recht op.