Vrienden van Middenduin                                  

Overveen natuurlijk mooi !!!                                                                                                       

Houden we de binnenduinrand bij Overveen natuurlijk mooi ?


Voor het behoud van het natuurlijke landschap in de binnenduinrand aan de rand van Overveen  is door omwonenden de Stichting Vrienden van Middenduin (SVvM) opgericht. 
Het is de entree van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland waar Middenduin onderdeel van is.

Met de stichting Vrienden van Middenduin hebben we sinds 2014 een platform voor omwonenden, natuurliefhebbers en bezoekers om onze belangen en wensen  kenbaar te maken en te behartigen.

Middenduin is een prachtig natuurgebied in het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Het heeft een mooie landschappelijke afwisseling tussen natte duinvalleien, bossen en open duin. Middenduin dankt zijn naam aan het gehuchtje Middenduin, dat van 1722 tot 1807 aan het eind van de Zanderijvaart heeft gelegen, daar waar nu nog de duinboerderij aan de Zeeweg in het landelijke gebied van Overveen ligt.

Hoelang zal dit gebied voor omwonenden en bezoekers rustig en natuurlijk blijven? 

Het blijkt noodzakelijk om voortdurend alert te zijn op grote en kleine aantastingen van de omgeving.
Projectontwikkelingen, evenementen, bomenkap, sportaccommodaties en verwaarlozing van onderhoud zijn bedreigingen waardoor het mooie, landschappelijke karakter dreigt te verdwijnen.

We streven als Stichting Vrienden van Middenduin het volgende na:

- respecteren van de huidige woon- en leefomgeving in het landelijk gebied van Overveen; geen toename van geluid-, licht- en parkeeroverlast,

- behoud van de bebouwingsgrens voor de woonkern Overveen bij de Stations­weg: geen nieuwe bebouwing in de binnenduinrand,

- behoud van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de binnenduinrand,

- geef ruimte aan wandelaars en individuele sporters; laat het natuurgebied van Middenduin niet veranderen in een recreatiegebied met groepsgewijze sport en recreatie activiteiten,

- duidelijke en openbare besluitvorming  voor alle nieuwe ontwikkelingen, waarbij alle belanghebbenden gelijkwaardig worden betrokken. 

Zo houden we Overveen natuurlijk mooi!

Wilt u ook dat het landelijke karakter van Middenduin en de Zeeweg behouden blijft?
Wordt dan donateur van de stichting Vrienden van Middenduin.
Met een mail aan info@vriendenvanmiddenduin.nl kunt u zich aanmelden.